Leerlingenzorg

De intern Begeleider (IB) draagt samen met de leerkracht en de ouders de zorg over de leerlingen van onze school. Gezamenlijk kijken wij wat een kind nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling.

De intern begeleider (IB) draagt samen met de leerkracht en de ouders de zorg over de leerlingen van onze school. Gezamenlijk kijken wij wat een kind nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling. Door middel van ons leerlingvolgsysteem houden wij de vorderingen van alle leerlingen in de gaten. In de rapportage ziet u deze resultaten terug. De resultaten worden door de leerkracht en de IB-er meerdere keren per jaar besproken.

Leerlingvolgsysteem

Onze school heeft een uitgebreid systeem van zorgverbreding. Wij werken met het leerlingvolgsysteem (LVS) van ParnasSys. De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden m.b.v. “de leerlijnen jonge kind” geobserveerd. Hierbij worden allerlei aspecten van de ontwikkeling systematisch geobserveerd en genoteerd en wordt, indien nodig, extra stimulans gegeven op de nog te ontwikkelen gebieden.
 Met behulp van het Kanjertraining Volgsysteem volgen we de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel gebied gedurende hun schoolloopbaan. In de groepen 3 t/m 8 krijgen ook de resultaten van de zgn. methodetoetsen taal, rekenen, wereldoriëntatie e.d. en observaties over o.a. tempo, inzet, beweging een plaats in het volgsysteem. De resultaten van deze toetsen vindt u terug in het leerlingenrapport.

In groep 2 t/m 8 worden leerlingen systematisch getoetst m.b.v. CITO-toetsenop het gebied van taal, rekenen, technisch en begrijpend lezen. Groep 7 en 8 wordt ook getoetst op studievaardigheden. In april in groep 8 volgt de CITO eindtoets. De resultaten geven een goed individueel-, klassen- en schooloverzicht.

“Op deze school worden kinderen die moeite hebben goed geholpen. Dat vind ik goed”
Een leerling

Rapportage

Kinderen van groep 1 en 2 ontvangen 2 x per jaar een rapport. Kinderen van groep 1 alleen wanneer zij voor 1 oktober van het schooljaar zijn begonnen. Hierin vindt u een beschrijving van het gedrag van de leerling op school en bevindingen van de leerkracht naar aanleiding van de observaties.

De kinderen van groep 3 t/m 8 ontvangen 2 x per jaar een rapport (januari en juni) met daarin een beschrijving van het gedrag van de leerling op school, een rapportage van de afgenomen niet-methodegebonden toetsen en een beoordeling voor de methodegebonden toetsen van de diverse vakken.

De leerlingen van groep 8 maken de cito-eindtoets. Ook hiervan ontvangt u een rapportage.