Specialisten

Binnen het team zijn verschillende specialisten actief. Zij hebben elk op hun eigen specialisatie een opleiding gevolgd. De specialisten hebben een actieve rol in de school en dragen vanuit hun specialisme bij aan het monitoren en stimuleren van het onderwijs.

De intern begeleider

De intern begeleider (IB’er) draagt samen met de leerkracht en de ouders de zorg over de leerlingen van onze school. Gezamenlijk kijken zij wat een kind nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling. Dit noemen wij de leerlingenzorg.

De IB’er is actief op drie niveaus: de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en schoolnabije zorg. Bij elk niveau horen specifieke taken en activiteiten.

Zorg in de klas

Goed onderwijs begint met het goed om kunnen gaan met de verschillen tussen kinderen. De IB’er ondersteunt de leerkracht bij deze zorg in de klas. Zowel voor de groep als voor de individuele leerling.
Voorbeelden: ondersteuning didactisch en pedagogisch handelen, werken met individuele en groepsplannen, ontwikkeling van partnerschap met ouders.

Zorg in de school samen met derden

De IB’er zorgt samen met de directeur voor een goede ondersteuningsstructuur op schoolniveau. Voorbeelden: coördineren van zorg rond leerlingen op school (in samenwerking met de logopedist, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het wijkteam), benutting van voorschoolse zorginformatie, inzicht in de sociale kaart.

“Door de open sfeer hier op school kunnen we gewoon uitspreken waar we mee zitten. Dat is een goede basis voor de leerlingenzorg.”
De intern begeleider

Bovenschoolse zorg

Soms is de extra inspanningen door school en het zorgteam niet toereikend. In dat geval wordt de zorgvraag voorgelegd aan het bovenschoolse zorg- en adviesteam binnen het Samenwerkingsverband Aan den IJssel. Binnen dit samenwerkingsverband is veel expertise op het gebied van passend onderwijs.

De onderbouwspecialisten

Zij helpen hun collega’s bij het realiseren van rijk en interactief kleuteronderwijs en houden hen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, ideeën en materialen. Om het kleuteronderwijs gericht vorm te geven, hebben de onderbouwspecialisten van de Horizon het Handboek voor kleuters geschreven. Dit is een leidraad voor kleuters op gebieden als spel, motoriek, rekenen, taal en bewegen. Hierin staat ook de dagelijkse gang van zaken, de visie en het beleid beschreven. Dit handboek wordt ieder jaar aangevuld met de laatste ontwikkelingen op het gebied van kleuters.

De taalspecialisten

Zij zorgen in samenwerking met de directie voor het opstellen en uitvoeren van het taalbeleidsplan van de school en geven mede vorm aan de kwaliteitszorg. Zij ondersteunen collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend taal- en leesonderwijs en onderzoeken en stimuleren de resultaatgerichtheid hiervan. De taalspecialisten zijn uiteraard op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en methoden op het gebied van taal- en leesonderwijs.

“Onze taalspecialisten geven presentaties aan het hele team. Bijzonder leerzaam!”
Een leerkracht van De Horizon

De rekenspecialisten

Zij geven mede vorm aan de kwaliteitszorg en het schoolbeleid op het gebied van rekenen en wiskunde. Daarnaast helpen zij collega’s in hun dagelijkse praktijk bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend rekenen- en wiskundeonderwijs. Uiteraard is de rekenspecialist op de hoogte van de nieuwste methoden en ontwikkelingen op zijn vakgebied en nauw betrokken bij het monitoren van de resultaten van het rekenonderwijs. De rekenspecialisten organiseren regelmatig bijzondere rekenactiviteiten.

De gedragsspecialist

De gedragsspecialist gaat doelgericht om met gedragsproblematieken in de klas. Hij ondersteunt de collega’s waar nodig bij het omgaan met gedragsproblematiek.

De hoogbegaafdheidspecialist

Deze denkt met de leerkracht en de ouders mee als er een vermoeden bestaat van meer- of hoogbegaafdheid van een kind. Een belangrijke stap in dit proces is de mogelijkheid een leerling te plaatsen in een plusgroep. Daarnaast helpt de specialist mee aan het ontwikkelen van lesstof voor de interne plusgroep en geeft de leerkrachten advies over het compacten, verrijken en verdiepen van de leerstof. De specialist werkt samen met andere hoogbegaafdheidsspecialisten binnen de stichting en deelt de kennis over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van meer- of hoogbegaafdheid.

“Alle specialisten helpen ons, elk op hun eigen vakgebied, onze lessen te verrijken en verdiepen.”
Een leerkracht van De Horizon